ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „Бъди спонтанна с Philips lumea” В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА INSTAGRAM

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Играта в социалната мрежа Instagram „Бъди спонтанна с Philips Lumea” е организирана от „Ол ченълс комюникейшън” ЕООД, ЕИК 131350957, с адрес гр. София, бул. Сливница 245, ет. 2 („Организатор” и „Агенция“) от името на „Philips Bulgaria“ ЕООД, с адрес гр. София, „Бизнес Парк София“, сгр. 12 Б.

1.1. Instagram не спонсорира, одобрява, администрира, участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Играта и не носи отговорност за претенции и/или санкции във връзка с нея.

ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ

1. Периодът на участие в Играта е от 12:00 ч. на 26.04.2017 г. до 12:00 ч. на 29.04.2017 г.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2. Играта се организира и провежда от Организатора в Интернет пространството на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3. В Играта може да се включат потребителки* над 18-годишна възраст на територията на България, отговарящи на следните условия:

4.1 Да са физически дееспособни лица;

4.2 В периода на участие се регистрира или съответно има валидна регистрация във Instagram;

4.3 За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт и/или услуга, предлагани от Организатора, или предоставянето на какъвто и да е залог.

4.4 В Играта нямат право да участват:

4.4.1 Малолетни и непълнолетни лица, както и такива, поставено под пълно или ограничено запрещение;

4.4.2 Служители на Организатора, Агенцията, и на всички без изключение дружества, които участват в каквито и да било дейности във връзка с организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

ЧАСТ 5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

5. За да участва в Играта, Участникът трябва да:

5.1 Да остави коментар, отговарящ на въпроса какво ги спира да бъдат спонтанни и да правят чисто женските си любими занимания без винаги да ги планират предварително  под анонсиращия пост на играта, създаден от профила https://www.instagram.com/mademoiselleaia/, https://www.instagram.com/deninamartin/ или https://www.instagram.com/mimisfashionmoments/ на 25.04.2017 г.

5.2 Да направи пост в Instagram профила си с кратко ревю на уреда до 20 дни след получаването му, в случай, че го спечели. Постът задължително трябва да включва следните хаштагове #PhilipsLumeaPrestige и #loveLumea

5.3 Да напише рецензия на уреда в сайта: http://www.philips.bg/c-p/BRI950_00/lumea-prestige-ipl-hair-removal-device до 20 дни след получаването му, в случай, че го спечели.

5.4 Да e последoвател на профилите https://www.instagram.com/mademoiselleaia/, https://www.instagram.com/deninamartin/ и https://www.instagram.com/mimisfashionmoments/ в Instagram.

5.5 Да приеме настоящите Общи условия.

5.6 С приемането на настоящите Общи условия по реда на т. 5.5. Участникът се задължава да ги спазва и декларира, че разбира, че участва в организирана Игра в социалната мрежа Instagram.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите в Играта са следните:

6.1.1.Една (1) награда – Philips Lumea Prestige BRI950

ЧАСТ 7. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Победителят ще бъдат избран на случаен принцип на 02.05.2017 г.

На същия принцип ще бъдат избрани и 5 (пет) резерви.

7.3. Победителят ще бъде обявен в профила: https://www.instagram.com/mademoiselleaia/, https://www.instagram.com/deninamartin/ и https://www.instagram.com/mimisfashionmoments/

7.4. Победителите ще са както следва:

7.4.1. Един (1) участник ще спечели наградата, съгласно описанието на наградите в част 6 от настоящите Правила;

7.5. Участниците може да спечелят само една награда от Играта.

7.6.  Наградата не може да се преотстъпва на друго лице и не може да бъде получен нейният паричен еквивалент.

ЧАСТ 8. УВЕДОМЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Печелившият участник ще бъде обявен, чрез публикация на https://www.instagram.com/mademoiselleaia/, https://www.instagram.com/deninamartin/ и https://www.instagram.com/mimisfashionmoments/

8.2. В срок от 3 (три) работни дни, считано от датата на обявяване на печелившия, Участникът трябва да изпрати лично съобщение на https://www.instagram.com/mademoiselleaia/, https://www.instagram.com/deninamartin/ или https://www.instagram.com/mimisfashionmoments/ със своите три имена, телефонен номер за връзка, email и актуален адрес. Ако печелившият Участник не изпрати лично съобщение на https://www.instagram.com/mademoiselleaia/, https://www.instagram.com/deninamartin/ или https://www.instagram.com/mimisfashionmoments/ до 3 (три) работни дни по предходното изречение, Организаторът /Агенцията може да прекрати опитите си да се свърже с него/нея и да излъчи победител от резервите.

8.3. Наградата се предоставя на печелившия участник от Организатора в срок, който е обект на допълнително договаряне между печелившия Участник и Организатора. При получаване на награда печелившият Участник следва да представи лична карта/друг документ за самоличност, за да удостовери, че той е спечелилият Участник.

ЧАСТ 9. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът и Агенцията не носят отговорност за неполучена награда, когато това се дължи на следните обстоятелства: а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник да се идентифицира и/или да получи наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства извън контрола на Организатора и Агенцията;

9.2. Организаторът и Агенцията не отговарят за качеството на наградата и евентуални последствия от нейното използване.

9.3. Организаторът и Агенцията не носят отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на даден Участник в играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.

9.4. Организаторът и Агенцията не носят отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол – изискванията за това съгласно приложимите общи условия на Instagram, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора и Агенцията. Организаторът и Агенцията не носят отговорност за липсващи или загубени регистрации във Instagram.

9.5. Организаторът и Агенцията не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник.

9.6. Организаторът и Агенцията не гарантират, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Организаторът и Агенцията не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

9.7. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Играта, включително използване на повече от един Instagram профил от едно и също лице за участие в Играта; използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в кампанията. Всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху поста ще бъдат санкционирани от Организатора с дисквалифициране на съответния Участник, като в този случай Организаторът и Агенцията не са длъжни да мотивират или обясняват дисквалификацията.

9.9. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на https://www.instagram.com/mademoiselleaia/, https://www.instagram.com/deninamartin/ или https://www.instagram.com/mimisfashionmoments/, в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторът и Агенцията не дължат каквито и да са компенсации на претърпени от Участниците преки и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на прекратяване на Играта.

9.10. Организаторът си запазва правото да изтрие служебно и без предупреждение и да не допусне за спечелване на награди Участници, които не отговарят на описаните в ЧАСТ 4 условия за участие.

9.11. Организаторът се задължава да изтрие служебно вече регистрирал се в играта участник, в случай, че Участникът е изразил писмено това свое желание.

9.12. Организаторът не отговаря за транспортните разходи, разходите за нощувка и престои в София, свързани с използването на наградата.

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ

10.1. Наградата е лична и не може да бъде преотстъпвана на трети лица.

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. Играта се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Организаторът и Агенцията, в качеството си на администратори на лични данни, поемат задължението, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни, да събират, съхраняват и обработват личните данни, предоставени от Участниците в Играта единствено за следните цели: провеждане на Играта, включително – определяне на печелившите Участници и предоставяне на наградите.

11.2. С участието си в Играта Участниците дават изричното си съгласие:

11.2.1. личните им данни да бъдат събирани, обработвани и администрирани от Организатора и от Агенцията за целите и във връзка с провеждане на Играта;

11.2.2. имената на печелившите Участници да бъдат използвани от Организатора и Агенцията в последваща комуникация към медиите, без заплащане на възнаграждение;

11.3. След приключване на Играта и свързаните с нея дейности и изтичане на срока по предходната точка базата данни за всички участници ще бъде заличена.

ЧАСТ 12. ДРУГИ

12.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Общи условия на Играта. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила след публикуването им на https://www.instagram.com/mademoiselleaia/, https://www.instagram.com/deninamartin/ или https://www.instagram.com/mimisfashionmoments/. С участието си в Играта участниците се обвързват с Общите условия и се съгласяват да спазват ги спазват.

12.2. Спорове между Организатора / Агенцията и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.