ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „Как се справяш с твоите „bad hair”дни В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА INSTAGRAM

ЧАСТ 1. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ

1. Периодът на участие в Играта е от 12:00 ч. на 10.03.2017 г. до полунощ на 13.03.2017 г.

ЧАСТ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2. Играта се организира и провежда от Организатора в Интернет пространството на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, отговарящо на следните условия:

4.1. В периода на участие се регистрира или съответно има валидна регистрация във Instagram;

4.2. За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт и/или услуга, предлагани от Организатора, или предоставянето на какъвто и да е залог.

4.4. В Играта нямат право да участват:

4.4.1. Малолетни и непълнолетни лица, както и такива, поставено под пълно или ограничено запрещение;

4.4.2. служители на Организатора, Агенцията, и на всички без изключение дружества, които участват в каквито и да било дейности във връзка с организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

ЧАСТ 5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

5. За да участва в Играта, Участникът трябва да:

5.1 Да остави коментар, с таг на приятелка и отговарящ на въпроса как се справяте със своите „Bad hair” дни под анонсиращия пост на играта, създаден от профила https://www.instagram.com/deninamartin/ на 10.03.2017 г.

5.2 Приеме настоящите Общи условия.

5.3 С приемането на настоящите Общи условия по реда на т. 5.2. Участникът се задължава да ги спазва и декларира, че разбира, че участва в организирана Игра в социалната мрежа Instagram.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите в Играта са следните:

6.1.1.Една (1) голяма награда – Прекарване на един ден (16.03.2017 г.) с Денина Мартин, получаване на съвети от професионален стилист, заснемане на преживяването от фотограф, преса за изправяне на коса Philips Sublime Ends.

ЧАСТ 7. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Победителят ще бъдат избран на случаен принцип на 13.03.2017 г.

На същия принцип ще бъдат избрани и 5 (пет) резерви.

7.3. Победителят ще бъде обявен в профила: https://www.instagram.com/deninamartin/

7.4. Победителите ще са както следва:

7.4.1. Един (1) участник ще спечели една голяма награда, съгласно описанието на наградите в част 6 от настоящите Правила;

7.5. Участниците може да спечелят само по една награда от Играта.

7.6.  Наградата не може да се преотстъпва на друго лице и не може да бъде получен нейният паричен еквивалент.

ЧАСТ 8. УВЕДОМЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Печелившият участник ще бъде обявен, чрез публикация на https://www.instagram.com/deninamartin/

8.2. В срок от 1 (един) работен ден, считано от датата на обявяване на печелившия, Участникът трябва да изпрати лично съобщение на https://www.instagram.com/deninamartin/със своите три имена, телефонен номер за връзка, email и актуален адрес. Ако печелившият Участник не изпрати лично съобщение на https://www.instagram.com/deninamartin/ до 1 (един) работен ден по предходното изречение, Организаторът /Агенцията може да прекрати опитите си да се свърже с него/нея и да излъчи победител от резервите.

8.3. Наградата се предоставя на печелившия участник от Организатора в срок, който е обект на допълнително договаряне между печелившия Участник и Организатора. При получаване на награда печелившият Участник следва да представи лична карта/друг документ за самоличност, за да удостовери, че той е спечелилият Участник.

8.4. Печелившият няма право да променя предложения ден на среща с Денина Мартин.

ЧАСТ 9. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът и Агенцията не носят отговорност за неполучена награда, когато това се дължи на следните обстоятелства: а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник да се идентифицира и/или да получи наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства извън контрола на Организатора и Агенцията;

9.2. Организаторът и Агенцията не отговарят за качеството на наградата и евентуални последствия от нейното използване.

9.3. Организаторът и Агенцията не носят отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на даден Участник в играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.

9.4. Организаторът и Агенцията не носят отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол – изискванията за това съгласно приложимите общи условия на Instagram, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора и Агенцията. Организаторът и Агенцията не носят отговорност за липсващи или загубени регистрации във Instagram.

9.5. Организаторът и Агенцията не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник.

9.6. Организаторът и Агенцията не гарантират, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Организаторът и Агенцията не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

9.7. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Играта, включително използване на повече от един Instagram профил от едно и също лице за участие в Играта; използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в кампанията. Всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху поста ще бъдат санкционирани от Организатора с дисквалифициране на съответния Участник, като в този случай Организаторът и Агенцията не са длъжни да мотивират или обясняват дисквалификацията.

9.9. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на https://www.instagram.com/deninamartin/, в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторът и Агенцията не дължат каквито и да са компенсации на претърпени от Участниците преки и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на прекратяване на Играта.

9.10. Организаторът си запазва правото да изтрие служебно и без предупреждение и да не допусне за спечелване на награди Участници, които не отговарят на описаните в ЧАСТ 4 условия за участие.

9.11. Организаторът се задължава да изтрие служебно вече регистрирал се в играта участник, в случай, че Участникът е изразил писмено това свое желание.

9.12. Организаторът не отговаря за транспортните разходи, разходите за нощувка и престои в София, свързани с използването на наградата.

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ

10.1. Наградата е лична и не може да бъде преотстъпвана на трети лица.

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. Играта се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Организаторът и Агенцията, в качеството си на администратори на лични данни, поемат задължението, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни, да събират, съхраняват и обработват личните данни, предоставени от Участниците в Играта единствено за следните цели: провеждане на Играта, включително – определяне на печелившите Участници и предоставяне на наградите.

11.2. С участието си в Играта Участниците дават изричното си съгласие:

11.2.1. личните им данни да бъдат събирани, обработвани и администрирани от Организатора и от Агенцията за целите и във връзка с провеждане на Играта;

11.2.2. имената на печелившите Участници да бъдат използвани от Организатора и Агенцията в последваща комуникация към медиите, без заплащане на възнаграждение;

11.3. След приключване на Играта и свързаните с нея дейности и изтичане на срока по предходната точка базата данни за всички участници ще бъде заличена.

ЧАСТ 12. ДРУГИ

12.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Общи условия на Играта. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила след публикуването им на https://www.instagram.com/deninamartin/. С участието си в Играта участниците се обвързват с Общите условия и се съгласяват да спазват ги спазват.

12.2. Спорове между Организатора / Агенцията и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.